Posts

TELUGU COMPREHENSIVE WORKBOOK- తెలుగు సాధనా పుస్తకం

Image
Introducing the Ultimate Telugu Language Workbook: Your Pathway to Fluency! Are you struggling to learn Telugu? Do you want to teach your children their mother tongue but find it challenging due to living outside Andhra Pradesh or Telangana? Look no further! Our comprehensive Telugu Language Workbook is here to make your learning journey smooth and enjoyable. This meticulously crafted workbook includes 180 worksheets packed with diverse activities designed to help you learn Telugu easily and quickly. Whether you can't read or write Telugu or are simply struggling to grasp the language, this book is the perfect resource for you. Key Features: Beginner-Friendly :Ideal for those who can't read or write Telugu. Bilingual Support : Each page and word come with English subtitles, making it easier to understand and learn through English. Diverse Activities: Engage with a variety of exercises that ensure a thorough understanding of the language. For All Ages: Perfect for children an

How do teachers start and plan the first day school? "Making Friends"- Innovative and Simple Lesson Plan.

Image
How do teachers start the first day of school? How do I plan my first lesson? What is a creative lesson-planning idea for the first day of school? To answer all these questions, here is the innovative and simple lesson plan "Making Friends" for the first day of school.  The simple, fun, and creative lesson plan helps you to start your session joyfully.   Topic: Making friends (first day at school) Subject: English Skills: Listening and speaking Objectives:  Students will be able to follow the simple instructions. Students will be able to draw a face. Students will be able to introduce his/her friend. Teaching aids (TLM): Camera/mobile phone, pictures, drawing paper, glue, sticky tape. Preparatory: Show students a camera or mobile phone (realia) or prepare a model. Take a snap and ask to mimic the sound made by the camera. Elicit the sound 'click' Do the actions of clicking and tell students to follow.  Now give a chance to students. Students take turns to click the

TARIGONDA VENGAMAMBA (తరిగొండ వెంగమాంబ)- Creative Writing Activity

Image
Lesson: Tarigonda Vengamamaba (తరిగొండ వెంగమాంబ) Class: 5th AP SCERT Skill: Writing and creative expression తరిగొండ వెంగమాంబ 18 వ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవయిత్రి, తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి భక్తురాలు. వేంకటాచల మాహాత్మ్యము, ద్విపద భాగవతం వంటి ఆధ్యాత్మిక కావ్యాలు రచించింది. తరికొండ వేంకమాంబ రచించిన శ్రీకృష్ణమంజరి చాలా ప్రశస్తమైన స్తుతికావ్యం. వెంగమాంబ చిత్తూరు జిల్లా, గుర్రంకొండ మండలంలోని తరిగొండ గ్రామంలో వాసిష్ఠ గోత్రీకుడైన కానాల మంగమాంబా,కృష్ణయా మాత్య అను నందవరీక బ్రాహ్మణ దంపతులకు 1730లో జన్మించింది. ఈమె తన జీవితాంతం శ్రీవేంకటేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించింది. చివరకు సా.శ.1817 ఈశ్వర సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ నవమినాడు తరిగొండ వెంగమాంబ వేంకటేశ్వరస్వామిని స్మరిస్తూ సజీవ సమాధి చెందింది. Tarigonda Vengamamba was one of the most famous women Telugu writers in the history. She wrote many poems, and songs and did a lot of service activities for women's empowerment.  She was famous in Yakshagana Poetry. Vengamamba wrote many songs and tuned them like Annamayya. Her song regarding HARATHI for the Lord Ven

Fun and Creative way to Teach Geometric Shapes at the Primary Level.

Image
Title: Shape Art with Wool Threads Objective: Reinforce geometric shape recognition and properties through a creative and hands-on activity. Materials Needed: Large canvas or bulletin board Wool threads in various colors Scissors Pushpins/ glue Printed or drawn templates of different geometric shapes (circle, square, triangle, rectangle, etc.) Instructions: 1. Prepare the Canvas: Set up a large canvas or bulletin board in your classroom. Ensure it's easily accessible to all students. 2. Gather Materials: Place the wool threads, scissors, pushpins, and shape templates on a designated table or area. 3. Introduction: Begin the activity by discussing the importance of geometric shapes in math and daily life. Emphasize the characteristics of each shape. 4. Choose Shapes: Have each student or group choose a specific geometric shape they want to create on the canvas. Provide printed or drawn templates to assist them. 5. Cut Wool Threads: Instruct students to cut wool threads of various le

TELUGU VIBHAKTULU ACTIVITY - తెలుగు విభక్తులు కృత్యం

Image
Topic (విషయం) : VIBHAKTULU (విభక్తులు) Subject : Telugu (తెలుగు) Class (తరగతి) : Primary and upper primary (ప్రాధమిక & ప్రాధమికోన్నత)  తెలుగు భాష వ్యాకరణంలో 8 విభక్తులు ఉన్నాయి. ఈ విభక్తులును సులువుగా భోదించడానికి ఈ క్రింది కృత్యం ఉపయోగపడుతుంది. తరగతి గదిలో విద్యార్దులు ఉల్లాసంగా ఉంటే భోదన ఫలవంతకరం అవుతుంది. విద్యార్దులను క్రియాత్మకంగా ఉంచడానికి, సృజనాత్మక మరియు వినోదాత్మక కృత్యాలు అవసరం.  కావున మీ విద్యార్దులతో ఈ కృత్యాన్ని చేయ్యించండి. కృత్య అవగాహనకు ఆ క్రింది వీడియో ను చూడండి.

Teach "Subject and Verb Agreement" with these fun classroom activities and games.

Image
Topic: Subject and Verb Agreement Subject: English Grade; Primary and Upper primary Teaching subject and verb agreement to primary students can be engaging and effective using interactive lesson plans. Here are some creative and interactive approaches and games. Definitely, these fun activities and games help you a lot to teach the topic to your students. 1. Hands-On- Activity:      Transaction: Start your lesson with a fun story that includes characters with distinct personalities.  Emphasize how each character has a specific action they perform. Based on the story create some cards with different characters and their actions. For example, "The cat [play] with the ball" or "The birds [sing] in the tree."  Ask students to match the character with the correct verb, emphasizing the agreement between the subject and the verb. Provide sentence fragments with missing verbs and let students choose the correct verb for the subject. For instance, "The dog [ ] in the ga

CLASS 8th AP SCERT MODEL DIGITAL LESSON PLANS

Image
 A lesson plan helps you organize your thoughts, objectives, and resources in a structured manner. It provides a roadmap for the entire teaching session. It should be adaptable to the students' needs, providing room for adjustments based on their understanding and engagement. AP SCERT has released the model lesson plans to help teachers plan their teaching-learning process more effectively and engaging. Here you can download the unit-wise plans. Here are the Grade 8th/ Class 8th PDF lesson plans.   TELUGU LESSON PLANS: 1. Andhra Vybhvam (ఆంధ్ర వైభవం) Lesson Plan   2. Mathrubhoomi (మాతృభూమి) Lesson Plan 3. Sathaka Sowrabham (శతక సౌరభం) Lesson Plan MATHEMATICS LESSON PLANS: 1. Rational Numbers Lesson Plan 2. Linear Equations in one Variable Lesson Plan 3. Understanding Quadrilaterals Lesson Plan 4. Data Handling Lesson Plan 5. Squares and Square Roots Lesson Plan 6. Cubes and Cube Roots Lesson Plan 7. Comparing Quantities Lesson Plan 8. Algebraic Expressions and Identities Lesson Pla